Branchen

An deenen eenzele Branche ginn d’Kanner an déi Jugendlech an altersgerecht Gruppen agedeelt, wou se vu forméierte Chef/tainen benevole betreit ginn.
Progressiv Matbestëmmung gëtt grouss geschriwwen. D’Kanner an déi Jugendlech decidéiere selwer, mat der Ënnerstëtzung vum Chef, wat si ënnerhuele wëllen. Et gëtt a klengen Equipë geschafft, wou jiddwereen zu Wuert kënnt.

Dës Branche gi vum Iechternacher Troupe St. Willibrord ugebueden:

Wëllefcher

D’Wëllefcher sinn eis Jéngst, dat si Kanner; Meedercher a Jongen, tëscht 7 an 11 Joer.

Méi Info

CaraPio

CaraPio ass d’Ofkierzung vu Caravellen a Pionéier, dat si Jonker; Meedercher a Jongen, tëscht 14 a 17 Joer.

Méi Info

AvEx

AvEx ass d’Ofkierzung vun Aventuren an Explorer, dat si Jonker; Meedercher a Jongen, tëscht 11 a 14 Joer.

Méi Info

RaRo

RaRo ass d’Ofkierzung vu Ranger a Rover, dat si jonk Erwuessener, tëscht 17 a 23 Joer.

Méi Info